Voorwaarden

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden ‘Made I.T.’ Vestiging/Commerciele naam van Tjebbe Lievens, gevestigd Schransdijk 7A, 2440, te Geel, België, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE 0653.855.818 en Made I.T. BV, gevestigd Schransdijk 7A, 2440, te Geel, België, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE0789.723.322.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene VoorwaardenDe algemene voorwaarden als hierna vermeld.
Made I.T.Made I.T., Tjebbe Lievens, ingeschreven bij het KBO onder nummer BE 0653.855.818 en/of Made I.T. BV, ingeschreven bij het KBO onder nummer BE0789.723.322
Overeenkomst:Elke overeenkomst gesloten tussen Made I.T. en de wederpartij.
Product:Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en Made I.T.
Wederpartij:Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product en/of dienst heeft afgenomen.

Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Made I.T. en de Wederpartij. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Made I.T., voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

Aanbiedingen en/of offertes

Aanbiedingen en/of offertes worden (bij voorkeur) schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken. De aanbieding en/of offerte geldt t.e.m. 31 dagen na opstellen van offerte of anders weergegeven.
Made I.T. kan niet onder bepaalde omstandigheden niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden.

Totstandkoming overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de aanbieding en van Made I.T..

Duur overeenkomst

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd of anders weergegeven op offerte.

Een offerte kan na akkoord van beide partijen enkel worden beëindigd met onderlinge toestemming. De gewerkte uren zullen in rekening gebracht worden.

Wijziging overeenkomst

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Made I.T. zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Made I.T. zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Made I.T. kunnen worden toegerekend.

Uitvoering overeenkomst

Made I.T. zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Made I.T. heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies aan Made I.T..

Prijzen

De prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

Prijswijziging

Indien Made I.T. met de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs overeenkomt, is Made I.T. gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen 30 dagen na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden.

Koop op afstand

Ingeval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende veertien dagen na de ontvangst van de getekende offerte of door de Made I.T. geleverde goederen, zonder opgave van redenen, te herroepen. Tenzij de goederen gepersonaliseerd zijn.

Indien de zaken niet leverbaar zijn, stelt Made I.T. de Wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte en stort Made I.T. uiterlijk binnen veertien dagen het aanbetaalde bedrag inclusief de betaalde verzendkosten terug.

Levering

Levering vindt plaats af Made I.T. of op het door de Wederpartij opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen.

De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld.

Leveringstermijnen

De levering zal plaatsvinden binnen een door de Made I.T. opgegeven termijn.

Betaling

Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Made I.T. aangewezen bankrekening of in contanten op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen. Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden.

Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Made I.T. aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

Bij niet of niet tijdig betalen is er een schadebeding van 10% van toepassing met een minimum van 150 euro.

Incassokosten

Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.

Tegoedbon

Een Tegoedbon kan alleen worden uitbesteed bij Made I.T..

Een tegoedbon is slechts geldig gedurende de geldigheidsduur. De geldigheidsduur wordt op de Tegoedbon vermeld.

Eigendomsvoorbehoud

Alle door Made I.T. in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Made I.T. totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

Opschorting

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Made I.T. het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten.

Made I.T. behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Ontbinding

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Made I.T. bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voorts is Made I.T. bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Indien Made I.T. de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Made I.T. niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan Made I.T. of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Garanties

Made I.T. garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst. De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen en buiten België. Indien het geleverde Product niet voldoet aan de garantie, zal Made I.T., na vermelding hiervan, het Product binnen een redelijke termijn na ontvangst kosteloos vervangen of herstellen.

Onderzoek en reclame

De Wederpartij is gehouden de geleverde zaken op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen drie dagen na aflevering, te onderzoeken.

Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen drie dagen na levering van het Product schriftelijk aan Made I.T. gemeld te worden.

Aansprakelijkheid

Made I.T. is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Made I.T..

Made I.T. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.

Made I.T. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Made I.T. is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Made I.T. kenbaar behoorde te zijn.

Vrijwaring

De Wederpartij vrijwaart Made I.T. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.

Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens Made I.T. en de door Made I.T. (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Intellectuele eigendom

Made I.T. behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Privacy

De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Made I.T. verstrekt, zal Made I.T. zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

Made I.T. mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.